اسفند ۱۹, ۱۳۸۸

طراحي مبدل پوسته-لوله اي -قسمت سوم

طراحي مبدل حرارتي مبدل هاي پوسته –لوله اي قسمت سوم مبدل هاي داراي صفحه ي ثابت نگهدارنده با مجاري يكپارچه يكي ديگر از انواع مبدل ها […]