اسفند ۱۹, ۱۳۸۸

طراحي مبدل پوسته-لوله اي -قسمت سوم

مبدل هاي داراي صفحه ي ثابت نگهدارنده با مجاري يكپارچه يكي ديگر از انواع مبدل ها با صفحه ي ثابت نگهدارنده ي لوله در شكل (۹-۲) […]