دی ۸, ۱۳۹۳

فیلم بویلر و دیگ بخار عمودی

در زیر فیلم دیگ بخار عمودی به منظور درک بهتر عملکرد تین نوع بویلر ارائه شده است. فیلم نما و برشی از دیگ های بخار عمودی […]