آذر ۱۲, ۱۳۸۹

فيلتراسيون گازها-قسمت اول -بخش اول

فيلتراسيون گازها بخش اول:   -مقدمه   سرمايه گذاري در تمامي انواع تصفيه (فيلتراسيون) گازها بالغ بر يك ششم(۱۶درصد)كل سرمايه گذاري جهاني مربوط به عمليات تصفيه […]
آذر ۱۲, ۱۳۸۹

فيلتراسيون گازها-قسمت اول -بخش دوم

فيلتراسيون گازها بخش دوم: يك سيستم يك مرحله اي داراي فيلترهاي با راندمان متوسط كمترين هزينه اوليه را در بر دارد، اما همانگونه كه بيان شد […]
آذر ۱۲, ۱۳۸۹

فيلتراسيون گازها -قسمت دوم-بخش دوم

فيلتراسيون گازها قسمت دوم بخش دوم: -فيلترهاي كربن فعال فيلترهاي كربن فعال عمدتا براي زدودن دود وبوهاي ناشي از گازها به كار مي روند كه در […]
آذر ۱۲, ۱۳۸۹

فيلتراسيون گازها-قسمت دوم -بخش اول

فيلتراسيون گازها قسمت دوم بخش اول: -انتخاب فيلترهاي هوا براي انتخاب فيلترهاي هوا بايد موارد زير را در نظر داشت:   *سطح فيلتراسيون مورد نياز   […]