آذر ۱۲, ۱۳۸۹

فيلتراسيون گازها-قسمت اول -بخش اول

-مقدمه سرمايه گذاري در تمامي انواع تصفيه (فيلتراسيون) گازها بالغ بر يك ششم(۱۶درصد)كل سرمايه گذاري جهاني مربوط به عمليات تصفيه وجداسازي مي گردد. در نتيجه اين […]
آذر ۱۲, ۱۳۸۹

فيلتراسيون گازها-قسمت اول -بخش دوم

يك سيستم يك مرحله اي داراي فيلترهاي با راندمان متوسط كمترين هزينه اوليه را در بر دارد، اما همانگونه كه بيان شد قادر به تصفيه آلاينده […]
آذر ۱۲, ۱۳۸۹

فيلتراسيون گازها -قسمت دوم-بخش دوم

-فيلترهاي كربن فعال فيلترهاي كربن فعال عمدتا براي زدودن دود وبوهاي ناشي از گازها به كار مي روند كه در عمل بعنوان بخشي از كار خود […]
آذر ۱۲, ۱۳۸۹

فيلتراسيون گازها-قسمت دوم -بخش اول

-انتخاب فيلترهاي هوا براي انتخاب فيلترهاي هوا بايد موارد زير را در نظر داشت:   *سطح فيلتراسيون مورد نياز   *الزامات مربوط به طبقه بندي فيلترها […]