آذر ۱۲, ۱۳۸۹
فيلتراسيون گاز

فيلتراسيون گاز ها – قسمت اول -بخش اول

سرمایه گذاری در تمامی انواع تصفیه گازها یا فيلتراسيون گاز بالغ بر یك ششم(۱۶درصد)كل سرمایه گذاری جهانی مربوط به عملیات تصفیه وجداسازی می گردد. در نتیجه […]
آذر ۱۲, ۱۳۸۹
فیلتر هوا

فيلتراسيون گاز ها – قسمت اول – بخش دوم

فیلتراسیون گازها بخش دوم: یك سیستم یك مرحله ای دارای فیلترهای با راندمان متوسط كمترین هزینه اولیه را در بر دارد ، اما همانگونه كه بیان […]
آذر ۱۲, ۱۳۸۹
فیلتر كربن فعال

فيلتراسيون گازها -قسمت دوم-بخش دوم

فیلتر كربن فعال فیلترهای كربن فعال عمدتا برای زدودن دود وبوهای ناشی از گازها به كار می روند كه در عمل بعنوان بخشی از كار خود […]
آذر ۱۲, ۱۳۸۹
انتخاب فیلتر هوا

فيلتراسيون گازها-قسمت دوم -بخش اول

انتخاب فیلتر هوا برای انتخاب فیلترهای هوا باید موارد زیر را در نظر داشت: سطح فیلتراسیون مورد نیاز الزامات مربوط به طبقه بندی فیلترها كارایی اقتصادی […]