آذر ۱۲, ۱۳۸۹
مقاله مجله صنعت تاسيسات

فيلتراسيون گازها-قسمت چهارم

پيش فيلترها در مورد پيش فيلترها ، انتخاب نوع معمولا بين فيلترهاي تخت ، كيسه اي و رول فيلترهاي خودكار(شكل۱) خواهد بود.دوفيلتر اول نياز به هزينه […]