آذر ۱۲, ۱۳۸۹
مقاله مجله صنعت تاسيسات

فيلتراسيون گازها -قسمت چهارم

پیش فیلترها در مورد پیش فیلترها ، انتخاب نوع معمولا بین فیلترهای تخت ، كیسه ای و رول فیلترهای خودكار(شكل۱) خواهد بود.دوفیلتر اول نیاز به هزینه […]