آذر ۱۲, ۱۳۸۹
مقاله مجله صنعت تاسيسات

فيلتراسيون آب ؛ الزامات سيستم خنك كن-بخش اول

فيلتراسيون آب ؛ الزامات سيستم خنك كن بخش اول هيدروسيكلون يا جداكننده هاي گريز از مركز هيچ قطعه گردنده اي در اين فيلترها وجود ندارد ، […]
آذر ۱۲, ۱۳۸۹
مقاله مجله صنعت تاسيسات

فيلتراسيون آب ؛ الزامات سيستم خنك كن-بخش دوم

فيلتراسيون آب ؛ الزامات سيستم خنك كن بخش دوم مقايسه فيلترهاي شني با اسكن فيلتر خود شوينده در جدول ۱ به برخي از تفاوتهاي بين فيلترهاي […]