آذر ۱۲, ۱۳۸۹
مقاله مجله صنعت تاسيسات

فيلتراسيون آب ؛ الزامات سيستم خنك كن-بخش اول

هيدروسيكلون يا جداكننده هاي گريز از مركز هيچ قطعه گردنده اي در اين فيلترها وجود ندارد ، بلكه ساده ترين شكل وبه دليل مكان ورودي وخروجي […]
آذر ۱۲, ۱۳۸۹
مقاله مجله صنعت تاسيسات

فيلتراسيون آب ؛ الزامات سيستم خنك كن-بخش دوم

مقايسه فيلترهاي شني با اسكن فيلتر خود شوينده در جدول ۱ به برخي از تفاوتهاي بين فيلترهاي شني وفيلترهاي خود شوينده اتوماتيك در مواردي كه امكان […]