آذر ۱۲, ۱۳۸۹
مقاله مجله صنعت تاسيسات

فيلتراسيون آب ؛ الزامات سيستم خنك كن-بخش اول

بررسی فيلتراسيون آب و الزامات سیستم خنگ کن ، هیدرو سیکلون یا جدا کننده های گرییز از مرکزو بررسی میکروفیلترهای پلیمری و فیلترهای کیسه ای هيدروسيكلون […]
آذر ۱۲, ۱۳۸۹
مقاله مجله صنعت تاسيسات

فيلتراسيون جانبی آب ؛ الزامات سيستم خنك كن-بخش دوم

بررسی نحوه انجام فیلتراسیون جانبی آب ، استفاده از كلكتور خروجي پمپ سيركولاسيون و استفاده از مدار جداگانه كه از پمپ مخصوص خط كنار گذر استفاده […]