آذر ۱۲, ۱۳۸۹

نگهداري و رفع عيب تله هاي بخار-بخش دوم

نگهداري و رفع عيب تله هاي بخار بخش دوم: جدول۱:عيب يابي و رفع عيب تله هاي بخار عيب علت احتمالي و روش رفع عيب تله تخليه […]
آذر ۱۲, ۱۳۸۹

نگهداري و رفع عيب تله هاي بخار-بخش اول

نگهداري و رفع عيب تله هاي بخار بخش اول: نصب صحيح بخار نخستين عامل در كاركرد خوب و نگهداري كم هزينه آنهاست.مثلا،چنانچه دسترسي به تله هاي […]