اسفند ۲۲, ۱۳۸۸

فاز بخار و نقطه سه گانه

فاز بخار و نقطه سه گانه -نقطه سه گانه فازهاي گاز، مايع و جامد فقط در يك نقطه ثابت دما و فشار مي توانند با هم […]