بهمن ۲۹, ۱۳۹۲

طراحی هدفگذاری توليد توان و حرارت برای کوپلينگ يک نيروگاه بخار به کمک روش سايت جامع

توسط دانشجوی واحد علوم و تحقیقات صورت گرفت: طراحی هدف گذاری تولید توان و حرارت برای کوپلینگ یک نیروگاه بخار به کمک روش سایت جامع   […]