بهمن ۲۹, ۱۳۹۲

طراحی هدفگذاري توليد توان و حرارت براي کوپلينگ يک نيروگاه بخار به کمک روش سايت جامع

توسط دانشجوی واحد علوم و تحقیقات صورت گرفت: طراحی هدف گذاري توليد توان و حرارت براي کوپلينگ يک نيروگاه بخار به کمک روش سايت جامع   […]