اسفند ۱۹, ۱۳۸۸

طراحي مبدل پوسته-لوله اي -قسمت سوم

مبدل هاي داراي صفحه ي ثابت نگهدارنده با مجاري يكپارچه يكي ديگر از انواع مبدل ها با صفحه ي ثابت نگهدارنده ي لوله در شكل (۹-۲) […]
اسفند ۱۹, ۱۳۸۸
مبدل پوسته لوله

طراحي مبدل پوسته-لوله اي -قسمت اول

طراحي مبدل حرارتي مبدل هاي پوسته –لوله اي مقدمه تامين بسياري از خدمات صنعتي نيازمند به كارگيري تعداد زيادي مبدل دو لوله اي از نوع دو […]