دی ۲۸, ۱۳۸۸

طراحي مبدل پوسته-لوله اي -قسمت دوم

قسمت دوم پوسته ها: پوسته ها را از لوله ي فولادي (pipe) با قطر نامي ips تا ۱۲٫in مي سازند قطرهاي بيش از ۱۲ از جمله۲۴in […]
دی ۲۸, ۱۳۸۸

طراحي مبدل پوسته-لوله اي -قسمت چهارم

نحوه ي استقرار لوله ها و شمار لوله ها نمونه اي از نحوه ي استقرار لوله ها براي يك مبدل با درپوش شناور داراي حلقه ي […]