دی ۲۸, ۱۳۸۸

طراحی مبدل پوسته-لوله ای -قسمت چهارم

نمونه ای از نحوه ی استقرار لوله ها در مبدل حرارتی با درپوش شناور دارای حلقه ی شكاف دار را در شكل (۱۴-۲) مشاهده می كنید. […]
دی ۲۸, ۱۳۸۸

طراحی مبدل پوسته – لوله ای -قسمت دوم

قسمت دوم – انواع مبدل پوسته – لوله ای کاربردهای متفاوتی در صنایع دارند. قسمتهای اصلی مبدل پوسته – لوله ای عبارتند از :پوسته(۱) مجهز به […]