آذر ۱۲, ۱۳۸۹
مقاله مجله صنعت تاسيسات

ضربه قوچ آب در سيستم بخار-بخش اول

ضربه قوچ آب اساسي ترين مشكل در سيستم هاي بخار بخش اول مقاله : برطبق تعريف به ضربه موج فشار قوي پديد آمده ناشي از انرژي […]