مرداد ۳۱, ۱۳۸۸

شيمي احتراق ديگ بخار-قسمت پنجم

سوخت هاي جامد و مايع تجزيه سوختهاي جامد و مايع بر مبناي جرمهاي عناصر شيميايي قابل احتراق موجود در سوخت انجام مي گيرد، برخلاف تجزيه گازها […]