مرداد ۳۱, ۱۳۸۸

شيمي احتراق ديگ بخار-قسمت چهارم

شيمي احتراق در ديگ بخار – قسمت چهارم محصولات احتراق اكثر ابزارهاي دقيق كه براي تجزيه گازهاي خروجي از كوره به كار مي روند، از گازهايي […]
مرداد ۳۱, ۱۳۸۸

شيمي احتراق ديگ بخار-قسمت سوم

شيمي احتراق در ديگ بخار – قسمت سوم محاسبات احتراق محاسبات احتراق بر اساس معادله هاي ساده واكنش شيميايي اجزاء قابل احتراق سوخت با اكسيژن قرار […]
مرداد ۳۱, ۱۳۸۸

شيمي احتراق ديگ بخار- قسمت دوم

شيمي احتراق در ديگ بخار- قسمت دوم تركيب شيميايي سوخت ها اجزاء قابل احتراق موجود در كليه سوختهاي فسيلي زغال، نفت و گاز طبيعي عبارت از […]