مرداد ۳۱, ۱۳۸۸

شيمي احتراق ديگ بخار-قسمت چهارم

محصولات احتراق اكثر ابزارهاي دقيق كه براي تجزيه گازهاي خروجي از كوره به كار مي روند، از گازهايي كه رطوبت ناشي از احتراق و رطوبت همراه […]
مرداد ۳۱, ۱۳۸۸

شيمي احتراق ديگ بخار-قسمت سوم

بررسی شيمي احتراق در ديگ بخار  محاسبات احتراق محاسبات احتراق بر اساس معادله هاي ساده واكنش شيميايي اجزاء قابل احتراق سوخت با اكسيژن قرار گرفته است. […]
مرداد ۳۱, ۱۳۸۸

شيمي احتراق ديگ بخار- قسمت دوم

تركيب شيميايي سوخت ها اجزاء قابل احتراق موجود در كليه سوختهاي فسيلي زغال، نفت و گاز طبيعي عبارت از كربن، هيدروژن و در بعضي موارد گوگرد […]