آبان ۲۲, ۱۳۸۹

نصب شيرهای اطمينان -۲-۱۳۰

لوله ورودی به شيراطمينان بايد طوری طراحی شود که حداقل افت فشار ممکن در زمان تخليه را داشته باشد(معمولا۳% فشار تخليه)و بدين منظور می توان: قطر […]
آبان ۲۲, ۱۳۸۹

نصب شيرهای اطمينان-۱-۱۳۰

ميزان بسته شدن کامل شيراطمينان پس از آزادسازی جريان و برگشت فشار سيستم به شرايط عادی را اصطلاحا ت  Seat tightnessعنوان می کنند. در صورتی که […]