آبان ۲۲, ۱۳۸۹

نصب شيرهای اطمينان -۲-۱۳۰

نصب شيرهای اطمينان -قسمت دوم لوله ورودی به شيراطمينان بايد طوری طراحی شود که حداقل افت فشار ممکن در زمان تخليه را داشته باشد(معمولا۳% فشار تخليه)و […]
آبان ۲۲, ۱۳۸۹

نصب شيرهای اطمينان-۱-۱۳۰

نصب شير های اطمينان -قسمت اول ميزان بسته شدن کامل شيراطمينان پس از آزادسازی جريان و برگشت فشار سيستم به شرايط عادی را اصطلاحا ت  Seat […]