دی ۴, ۱۳۸۹

شرايط سايكرومتريك استخر(psychrometric)

شرايط سايكرومتريك استخر فضاهاي آبي (دما ، فشار ورطوبت) در فضاهاي سرپوشيده، گرم كردن آب استخر مي تواند موجب تبخير ۱۰۰ گالن آب يا بيشتر در […]