بهمن ۸, ۱۳۹۴
شمای کلی موتورخانه هوشمند

سیستم کنترل هوشمند موتورخانه-بخش دوم

۱-۲- مستقل بودن عملکرد سیستم از مساحت زیربنای ساختمان: با افـزایش مساحت زیربنـای ساختمـان، مصرف سوخت و انرژی آن نیز به نسبت ساختمان های کوچکتر افزایش […]