دی ۴, ۱۳۸۹
تاسيسات استخر

توزيع و تهويه فضاي استخر

توزيع وتهويه فضاي استخر امروزه در استخرها سيستم مكانيكي تهويه (اجباري) تصوير۱-۱ ، براي فضاي پيراموني كاسه استخر بدليل مقدار بالاي رطوبت و مواد شيميايي (گاز […]
دی ۴, ۱۳۸۹
تاسيسات استخر

رفع آلودگي ميكروبيولوژي استخر –قسمت اول

رفع آلودگي هاي ميكروبيولوژي استخر –قسمت اول : ۱-كلرزني كلرومشتقات آن بيشترين نقش را در گندزدايي استخرها بعهده دارد. اين مواد عمدتا شامل گاز كلر ، […]