دی ۴, ۱۳۸۹
تاسيسات استخر

سيستم فاضلاب و تصفيه استخر

لوله كشي سيستم فاضلاب و تصفيه استخر آب استخر بايد بگونه اي در جريان باشد كه آب آلوده وارد تصفيه خانه شده و آب تصفيه شده […]