دی ۴, ۱۳۸۹
تاسيسات استخر

سيستم فاضلاب و تصفيه استخر

آب استخر بايد بگونه اي در جريان باشد كه آب آلوده وارد تصفيه خانه شده و آب تصفيه شده جايگزين آن شود. بدين منظور آب تصفيه […]