دی ۴, ۱۳۸۹

سوناي خشك و سوناي بخار-مقدمه

سونا (خشك و بخار) سونا (sauna) يا همان حمام فنلاندي در واقع اتاق كوچكي است با ديواره هاي عايق كاري شده و پله هايي منبر مانند […]