دی ۴, ۱۳۸۹

سوناي خشك و سوناي بخار-محاسبه سونا

نيمكت هاي سونا نيمكت هاي سونا را بايد از تخته هاي باريك چوب كه به فاصله ۱ تا ۱/۵ سانتي متري از هم قرار دارند بسازيم […]