دی ۴, ۱۳۸۹

سوناي خشك و سوناي بخار-ساخت سونا

ساخت كوره سوناي خشك براي گرم كردن اتاق سونا بايد به تهيه كوره اي استوانه اي يا مكعبي به ابعاد (۸۰×۵۰×۱۰۰) اقدام نمود طوري كه قطر […]