آبان ۲۲, ۱۳۸۹

صرفه جويی با به سازی مشعل -۳-مجله۱۲۹

VSD/VFD افزودن يک محرک سرعت متغير(VSD) يا محرک فرکانس متغير (VFD) نيز می تواند باعث بهبود راندمان سيستم احتراق شود.در سيستمهای قديمی ،هوای احتراق يا بادزن/موتورها […]
آبان ۲۲, ۱۳۸۹

صرفه جويی با بهسازی مشعل-۲-مجله۱۲۹

ارتقای کارایی مشعل موجود اگریک مشعل استانداردهای انتشار آلاینده ها را رعایت کرده و از توانایی رضایت بخشی در حفظ سطوح مطلوب هوای اضافه در سراسر […]
آبان ۲۲, ۱۳۸۹

صرفه جويی با به سازی مشعل -۱-مجله۱۲۹

صرفه جویی پول با به سازی مشعل قسمت اول اگر پکیج بویلر /مشعل شما شبیه بیش از۲۰۰۰۰۰ پکیج بویلر بخار صنعتی تجاری باشد که هم اکنون […]