دی ۴, ۱۳۸۹

استخر و ساختمان جكوزي

استخر جكوزي-ساختمان جكوزي در زبان پارسي معادل خاصي براي نام جكوزي نداريم اما در زبان انگليسي از آن با عناوين hot tubeوwhirl pool يا همين نام […]