دی ۴, ۱۳۸۹
تاسيسات استخر

ساختمان استخر – كف آبروها (skimmer)

در ساختمان استخر بدلیل وجود دائمی آب در سازه نیاز به رعایت نکات تکنیکی خاصی وجود دارد. در غیر اینصورت پس از مدت کوتاهی ساختمان کارایی […]