دی ۴, ۱۳۸۹
تاسيسات استخر

ساختمان استخر – كف آبروها (skimmer)

تشريح ساختمان سازه استخر كف آبروها (Skimmer)  یک روش براي جمع آوري اجسام شناور وچربي بدن شناگران كه در سطح آب معلق است استفاده از كف […]