دی ۴, ۱۳۸۹
تاسيسات استخر

ساختمان استخر-اجراي سازه

تشريح ساختمان استخر-اجراي سازه   الف- كاسه استخر كف و بدنه استخر بايد مقاومت لازم را با توجه به تغييرات فشار، در داخل و خارج ، […]