دی ۴, ۱۳۸۹
تاسيسات استخر

ساختمان استخر-اجراي سازه

الف- كاسه استخر كف و بدنه استخر بايد مقاومت لازم را با توجه به تغييرات فشار، در داخل و خارج ، استخر داشته باشد و مصالح […]