اسفند ۲۰, ۱۳۹۰

كاربرد هاي بويلر و ديگ روغن داغ

كاربرد هاي بويلر و (ديگ روغن داغ) با توجه به توسعه استفاده از روغن حرارتي بجاي سيال حامل انرژي در سيستم هاي گرمايشي مختلف صنعتي، و […]