اسفند ۲۰, ۱۳۹۰
کاربردهای دیگ روغن داغ

كاربردهای بويلر و دیگ روغن داغ

با توجه به توسعه استفاده از روغن حرارتي بجاي سيال حامل انرژي در سيستم هاي گرمايشي مختلف صنعتي، و از طرفي نيز مزيت هاي سيستم روغن […]