بهمن ۱۲, ۱۳۹۳

روشهاي نگهداري و حفاظت بويلر (بخش اول)

 چكيده : مقالة حاضر ضمن بررسي خوردگي هاي ناشي از وجود اكسيژن كه مي تواند منجر به تخريب ديواره هاي بويلر گشته و خوردگي الكتروشيميايي را […]