آبان ۱۸, ۱۳۹۳

حذف ناخالصي هاي گازي آب-گاززدایی آب بویلر(بخش دوم)

براي گاززدایی آب بویلر و حذف برخي از گازهاي محلول در آب آن مي توان از روش هاي شيميايي نيز استفاده كرد. در اين روش بسته […]