آبان ۱۸, ۱۳۹۳

حذف ناخالصي هاي گازي آب-گاززدایی(بخش دوم)

۲-۲-۱۲ روشهاي شيميايي حذف گازها در دیگ بخار براي حذف برخي از گازهاي محلول در آب مي توان از روش هاي شيميايي نيز استفاده كرد. در […]