آبان ۸, ۱۳۸۹
روش های كنترل دما در مبدل های حرارتی بخار-140-3

روش های كنترل دما در مبدل های حرارتی بخار-۱۴۰-۳

“مجله تاسیسات شماره ۱۴۰” بمنظور كنترل دمای مبدل های حرارتی با مدار گرم كننده بخار ، از روشهای متعددی می توان استفاده نمود.در این رابطه بسیار […]