آبان ۸, ۱۳۸۹
تاسیسات

روش هاي كنترل دما در مبدل هاي حرارتي بخار-۱۴۰-۳

روش هاي كنترل دما در مبدل هاي حرارتي بخار “مجله تاسیسات شماره ۱۴۰” بمنظور كنترل دماي مبدل هاي حرارتي با مدار گرم كننده بخار ، از […]