دی ۴, ۱۳۸۹
كلرزن گازی

رفع آلودگی ميكروبيولوژی استخر –قسمت سوم

چنانچه گاز كلر ، در داخل سیلندرهای فولادی سنگین تحت فشار قرار گیرد تبدیل به مایع می شود و با آزاد شدن فشار ، مجددا به […]