دی ۴, ۱۳۸۹

شرايط سايكرومتريك استخر(psychrometric)

شرايط سايكرومتريك استخر فضاهاي آبي (دما ، فشار ورطوبت) در فضاهاي سرپوشيده، گرم كردن آب استخر مي تواند موجب تبخير ۱۰۰ گالن آب يا بيشتر در […]
دی ۴, ۱۳۸۹
تاسيسات استخر

توزيع و تهويه فضاي استخر

توزيع وتهويه فضاي استخر امروزه در استخرها سيستم مكانيكي تهويه (اجباري) تصوير۱-۱ ، براي فضاي پيراموني كاسه استخر بدليل مقدار بالاي رطوبت و مواد شيميايي (گاز […]