اردیبهشت ۲۲, ۱۳۸۸
رسوبات تشكيل شده از آب و بخار-7

رسوبات تشكيل شده از آب و بخار-قسمت سوم

جدول (۳-۱)-توصيه غلظت مواد نمكي موجود در ديگ بخار فشار (PSi) دماي اشباع(F0) حداكثر(PPm) محدوده(PPm) جامدات حل شده جامدات معلق* قلياييت كل* سيليكا شرايط لجن فسفات […]
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۸۸
رسوبات تشكيل شده از آب و بخار-8

رسوبات تشكيل شده از آب و بخار-قسمت چهارم

نمك ها هنگامي كه جوشيدن شروع مي شود ابتدا تركيباتي كه داراي حداقل حلاليت هستند رسوب مي كنند. كربنات كلسيم سريعا رسوب سفيد و ترد تشكيل […]