اردیبهشت ۲۲, ۱۳۸۸
رسوبات تشكيل شده از آب و بخار-7

رسوبات تشكيل شده از آب و بخار-قسمت سوم

رسوبات تشكيل شده از آب و بخار قسمت سوم جدول (۳-۱)-توصيه غلظت مواد نمكي موجود در ديگ بخار فشار (PSi) دماي اشباع(F0) حداكثر(PPm) محدوده(PPm) جامدات حل […]
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۸۸
رسوبات تشكيل شده از آب و بخار-8

رسوبات تشكيل شده از آب و بخار-قسمت چهارم

رسوبات تشكيل شده از آب و بخار قسمت چهارم نمك ها هنگامي كه جوشيدن شروع مي شود ابتدا تركيباتي كه داراي حداقل حلاليت هستند رسوب مي […]