اردیبهشت ۲۲, ۱۳۸۸

رسوبات تشكيل شده از آب و بخار-قسمت دوم

جدول (۱_۱)_هدايت گرمايي(€) آلياژها و  رسوب ها: هدايت                              گرمايي W/m2.0c) (Btu.ft)/(h.ft.F0) آلياژها فولادضدزنگ۳۰۴ ۱۶(۱۰۰۰۰C) -۲۲(۵۰۰۰C) ۹/۴(۲۱۲۰F) ۰۱۲/۵(۹۳۲۰F) فولادضدزنگ۴۱۰ ۲۵(۱۰۰۰۰C) -۲۸(۵۰۰۰C) ۱۴/۴(۲۱۲۰F) -۱۶/۵(۷۵۲۰F) فولادآلياژي (C34/0،Mn55/0،۰/۷۸CR،۳/۵۳Ni،۰/۳۹Mo،۰/۰۵CU) *۳۶ *۲۱ […]