اردیبهشت ۲۲, ۱۳۸۸

رسوبات تشكيل شده از آب و بخار-قسمت دوم

رسوبات تشكيل شده از آب و بخار قسمت دوم جدول (۱_۱)_هدايت گرمايي(€) آلياژها و  رسوب ها: هدايت                              گرمايي W/m2.0c) (Btu.ft)/(h.ft.F0) آلياژها فولادضدزنگ۳۰۴ ۱۶(۱۰۰۰۰C) -۲۲(۵۰۰۰C) ۹/۴(۲۱۲۰F) ۰۱۲/۵(۹۳۲۰F) […]