اردیبهشت ۲۲, ۱۳۸۸

رسوبات تشكیل شده از آب و بخار-قسمت دوم

مادامی كه هسته های در حال جوش وجود دارند ، انتقال حرارت توسط هدایت حرارتی رسوبات ، دیواره لوله وهمچنین دمای سمت گاز نیز كنترل می […]