اردیبهشت ۲۲, ۱۳۸۸
رسوبات تشكيل شده از آب و بخار

رسوبات تشكيل شده از آب و بخار-قسمت پنجم

جالب است كه اين رسوب سبب خسارت نگرديده است ، بلكه ديگر لوله هاي نزديك در اثر سايش سطوح داخلي و خوردگي اكسيژن نقص پيدا كرده […]