اردیبهشت ۲۲, ۱۳۸۸
رسوبات تشكيل شده از آب و بخار

رسوبات تشكيل شده از آب و بخار-قسمت پنجم

رسوبات تشكيل شده از آب و بخار قسمت پنجم جالب است كه اين رسوب سبب خسارت نگرديده است ، بلكه ديگر لوله هاي نزديك در اثر […]