اردیبهشت ۲۲, ۱۳۸۸
رسوبات تشكيل شده از آب و بخار

رسوبات تشكیل شده از آب و بخار -قسمت پنجم

جالب است كه رسوبات تشكیل شده از آب و بخار  سبب خسارت نگردیده است ، بلكه دیگر لوله های نزدیك در اثر سایش سطوح داخلی و […]