اسفند ۲۲, ۱۳۸۸
دیاگرام فازی بخار

بخار چيست ؟

به منظور درك بهتر خواص بخار، مناسب است كه ساختار مولكولي و اتمي بخار و بدنبال آن آب و يخ شناخته شود. يك مولكول، كوچكترين عضو […]