آذر ۱۲, ۱۳۸۹
دی اریتور افشانکی

عملكرد دی اريتورها – دی اريتور افشانکی

تجهیزات جانبی دیگ بخار انواع و نحوه عملکردی دی اریتورها بخش دوم : دی اریتور افشانکی در دی اریتور افشانکی (شکل۱) آب تغذیه دیگ توسط افشانک(۱) […]