اردیبهشت ۲۲, ۱۳۸۸
رسوبات تشكيل شده از آب و بخار-1

رسوبات تشكيل شده از آب و بخار-قسمت اول

رسوبات تشكيل شده از آب و بخار قسمت اول مكان ها در هر جايي از ديگ بخار كه آب و بخار وجود دارد رسوبات تشكيل مي […]