اردیبهشت ۲۲, ۱۳۸۸
رسوبات تشكيل شده از آب و بخار-1

رسوبات تشكيل شده از آب و بخار-قسمت اول

مكان ها در هر جايي از ديگ بخار كه آب و بخار وجود دارد رسوبات تشكيل مي شوند. علاوه بر تشكيل رسوب زياد در ديواره لوله […]