اسفند ۲۲, ۱۳۸۸

دلایل نامناسبی بخار سوپر هیت در گرمایش

دلایل نامناسبی بخار سوپر هیت در گرمایش به شرح زیر است: ۱-انتالپی مقدار آنتالپی بخش سوپرهیت بخار در مقایسه با آنتالپی اشباع آن نسبتا کم می […]
اسفند ۲۲, ۱۳۸۸

چند مثال از بخار سوپر هیت

بیان چند مثال از بخار سوپر هیت با فشار و دمای مشخص: مثال۱ ، ۳ ، ۲: بخار ورودي يك توربين در شرايط ۹۰bara/450 0c مي […]