اسفند ۲۲, ۱۳۸۸

دلایل نامناسبی بخار سوپر هیت در گرمایش

چند دليل براي نامناسب بودن بخار سوپر هيت جهت گرمايش به شرح زير است: -مقدار آنتالپي بخش سوپرهيت بخار در مقايسه با آنتالپي اشباع آن نسبتا […]
اسفند ۲۲, ۱۳۸۸

چند مثال از بخار سوپر هیت

بیان چند مثال از بخار سوپر هیت با فشار و دمای مشخص: مثال۱ ، ۳ ، ۲: بخار ورودي يك توربين در شرايط ۹۰bara/450 0c مي […]