اسفند ۱۹, ۱۳۸۸
heat_exchanger-l.jpg

دسته بندی مبدل حرارتی-قسمت اول

۱) بر مبنای پیوستگی یا تناوب جریان:  جریان سیال داخل مجاری مبدل های حرارتی پیوسته یا متناوب است. در مبدل های حرارتی با جریان پیوسته مجاری […]