اسفند ۱۹, ۱۳۸۸
heat_exchanger-l.jpg

دسته بندی مبدل حرارتی-قسمت اول

دسته بندی مبدل حرارتی-قسمت اول    ۱) بر مبنای پیوستگی یا تناوب جریان:  جریان سیال داخل مجاری مبدل های حرارتی پیوسته یا متناوب است. در مبدل […]