بهمن ۱۲, ۱۳۹۳

روشهاي نگهداري و حفاظت بويلر (بخش اول)

روشهاي نگهداري و حفاظت بويلر (بخش اول)  چكيده : مقالة حاضر ضمن بررسي خوردگي هاي ناشي از وجود اكسيژن كه مي تواند منجر به تخريب ديواره […]