آذر ۱۲, ۱۳۸۹

خوردگي سايشي درسيستم هاي گرمايش آبي

خوردگي سايشي درسيستم هاي گرمايش آبي جلوگيري از تاثيرات سرعت: خوردگي سايشي و كاويتاسيون يك سيستم گرمايش آبي معمولا شامل شبكه اي از لوله هاي حلقوي […]