اسفند ۲۶, ۱۳۹۴

آشنایی با واحدهای بخار نیروگاه بخار

آشنایی با واحد های بخار در نیروگاه های بخار، توربین با استفاده از بخار داغ به چرخش در می آید. در واقع آب تصفیه شده خالص از […]