دی ۴, ۱۳۸۹
تاسيسات استخر

رفع آلودگي ميكروبيولوژي استخر –قسمت اول

رفع آلودگي هاي ميكروبيولوژي استخر –قسمت اول : ۱-كلرزني كلرومشتقات آن بيشترين نقش را در گندزدايي استخرها بعهده دارد. اين مواد عمدتا شامل گاز كلر ، […]
دی ۴, ۱۳۸۹
استخر

آلودگي آب استخر

آلودگي آب استخر آلودگي هاي استخرهاي شنا به ۳ گروه تقسيم مي شوند: الف)آلودگي هاي فيزيكي مواد نامحلول و كلوييدي كه توسط شناگران و از فضاي […]
دی ۴, ۱۳۸۹
تاسيسات استخر

رفع آلودگي ميكروبيولوژي استخر –قسمت چهارم

رفع آلودگي هاي ميكروبيولوژي استخر –قسمت چهارم : ۲-ازن زن (Ozonator) گران ترين ماده براي گندزدائي استخر ازن است.با وجودي كه ازن ماده اي مسموم كننده […]
دی ۴, ۱۳۸۹

شرايط سايكرومتريك استخر(psychrometric)

شرايط سايكرومتريك استخر فضاهاي آبي (دما ، فشار ورطوبت) در فضاهاي سرپوشيده، گرم كردن آب استخر مي تواند موجب تبخير ۱۰۰ گالن آب يا بيشتر در […]
دی ۴, ۱۳۸۹
تاسيسات استخر

مقالات استخر ،سونا و جكوزي

مقالات استخر ،سونا و جكوزي مشهد بویلر (به عنوان تولید کننده بویلر های بخار ، بویلر روغن داغ ، بویلر آب گرم و مبدل حرارتی صنعتی […]
دی ۴, ۱۳۸۹
تاسيسات استخر

توزيع و تهويه فضاي استخر

توزيع وتهويه فضاي استخر امروزه در استخرها سيستم مكانيكي تهويه (اجباري) تصوير۱-۱ ، براي فضاي پيراموني كاسه استخر بدليل مقدار بالاي رطوبت و مواد شيميايي (گاز […]