اسفند ۲۳, ۱۳۸۸
mc-www.Mboiler.com.jpg

مقالات تخصصي توربين گازي و توليد برق

تولید برق یکی از اهداف راهبردی در مدیریت تمام کشورها می باشد و دولت ها مسئولیت طرح  ریزی و اجرای پروژه های بزرگ  تامین برق در […]