آذر ۱۲, ۱۳۸۹
مقاله مجله صنعت تاسيسات

تصفيه و فرآوري آب جهت بويلرهاي بخار-سختي گيري آب

تصفيه و فرآوري آب جهت بويلرهاي بخار بخش دوم : سختي گيري آب سختي گيري معمولا به منظور سختي گيري آب از يك فيلتر يا مبدل […]
آذر ۱۲, ۱۳۸۹
مقاله مجله صنعت تاسيسات

تصفيه و فرآوري آب جهت بويلرهاي بخار-منابع و شیمی آب

تصفيه و فرآوري آب جهت بويلرهاي بخار بخش اول: منابع و شیمی آب با وجود مقاله هاي بسيار در ارتباط با آماده سازي آب تغذيه بويلرهاي […]