آذر ۱۲, ۱۳۸۹
مقاله مجله صنعت تاسيسات

تصفيه وفرآوري آب جهت بويلرهاي بخار-ايجاد خوردگي

تصفيه وفرآوري آب جهت بويلرهاي بخار بخش سوم: عوامل ايجاد خوردگي ايجاد خوردگي   علاوه بر مراقبتهاي لازم از بويلر در خصوص كيفيت آب تغذيه ، […]