دی ۴, ۱۳۸۹
استخر

تجهيزات موگير استخر

موگير (Hair Intercepotor) براي كاركرد مناسب پمپ ها بايد يك موگير پيش بيني كرد كه كارش گرفتن مو، نخ، پارچه و … باشد. براي اين منظور […]