دی ۴, ۱۳۸۹
استخر

تجهيزات موگير استخر

تجهيزات موگير استخر   موگير (Hair Intercepotor) براي كاركرد مناسب پمپ ها بايد يك موگير پيش بيني كرد كه كارش گرفتن مو ، نخ ، پارچه […]