دی ۴, ۱۳۸۹
تاسيسات استخر

تجهيزات تاسيسات استخر- پمپ ها-بخش دوم

تجهيزات تاسيسات استخر- پمپ ها بخش دوم : ۲)-براي تعيين قطر پروانه با فرض اينكه كاركرد پمپ بصورت مداوم باشد مورد”الف” را انتخاب كنيم.سپس به منحني […]
دی ۴, ۱۳۸۹
تاسيسات استخر

تجهيزات تاسيسات استخر- پمپ ها-بخش اول

تجهيزات تاسيسات استخر- پمپ ها بخش اول : تاسيسات مكانيكي استخر آبگرم از دو قسمت تجهيزات مربوط به تصفيه آب و تجهيزات گرمايش آب استخر تشكيل […]