دی ۴, ۱۳۸۹
تاسيسات استخر

تجهيزات تاسيسات استخر- پمپ ها-بخش اول

تاسيسات مكانيكي استخر آبگرم از دو قسمت تجهيزات مربوط به تصفيه آب و تجهيزات گرمايش آب استخر تشكيل شده است. اين تجهيزات شامل پمپ سيركولاتور ، […]
دی ۴, ۱۳۸۹
تاسيسات استخر

تجهيزات تاسيسات استخر- پمپ ها-بخش دوم

۲)-براي تعيين قطر پروانه با فرض اينكه كاركرد پمپ بصورت مداوم باشد مورد”الف” را انتخاب كنيم.سپس به منحني مشخصات هيدروليكي پمپ۳۱۵-۶۵ در دور۱۴۵۰ مراجعه كرده ونقطه […]