آبان ۸, ۱۳۸۹
بویلر سیار

بويلر خانه دیگ بخار سيار-۱۴۰-۴

مقدمه امروزه به موازات پيشرفت صنايع و ايجاد نيازمندي هاي جديد در آنها پروژه هاي جديدي نيز تعريف مي گردد كه از آن جمله “بويلرخانه هاي […]