آبان ۸, ۱۳۸۹
بویلر سیار

بويلر خانه دیگ بخار سيار-۱۴۰-۴

بويلر خانه دیگ بخار سيار مقدمه امروزه به موازات پيشرفت صنايع و ايجاد نيازمندي هاي جديد در آنها پروژه هاي جديدي نيز تعريف مي گردد كه […]