آبان ۸, ۱۳۸۹
بويلر خانه دیگ بخار سيار

بويلر خانه دیگ بخار سيار-۱۴۰-۴

مقدمه امروزه به موازات پیشرفت صنایع و ایجاد نیازمندی های جدید در آنها پروژه های جدیدی نیز تعریف می گردد که از آن جمله “بویلرخانه های […]