آبان ۸, ۱۳۸۹
تاسیسات

بهینه سازی انرژی – چك ليست سيستم سرمايش -۱۴۰-۱

بهینه سازی انرژی – چك ليست سيستم سرمايش چك ليست سيستم سرمايش : *بررسي هاي الكتريكي : ولتاژ و آمپراژ كمپرسور را چك كنيد تا خاطر […]